පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

AVG INTERNET SECURITY 2014 එක මෙන්න .(FULL VERSION)

අවුරුද්දෙන් බාගයක් ගිහිල්ල . එත් බොහෝ දෙනෙක් ගාව සම්පුර්ණ පිටපත සහිත VIRUS GUARD එකක් නැ.

අවුරුද්දෙන් බාගයක් ගිහිල්ල . එත් බොහෝ දෙනෙක් ගාව සම්පුර්ණ පිටපත සහිත VIRUS GUARD එකක් නැ.

මේ ප්‍රශ්නය ගොඩක් ම එන්නේ INTERNET SECURITY පාවිච්චි කරන යට . එක නිසා අද මම ගෙනාව හොඳ VIRUS GUARD එකක් . මේක AVG . DOWNLOAD කරලා EXTRACT කරලා KEYGEN එකෙන් SERIAL එක අරගෙන INSTALL කරන්න . INSTALL වෙද්දී INTERT එක ඕන . එහෙනම් මෙන්න ගන්න . DOWNLOAD

0 comments: