පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ලිපි ඉල්ලන්න හා ලිපි ඔබේ නමින් අපේ අඩවියේ පලකරවා ගැනීමට මෙන්න ඔබට අවස්ථාවක් ... පිවිසෙන්න .   මෙතන CLICK කරන්න . 

ලිපි ඉල්ලන්න හා ලිපි ඔබේ නමින් අපේ අඩවියේ පලකරවා ගැනීමට මෙන්න ඔබට අවස්ථාවක් ...

පිවිසෙන්න .  මෙතන CLICK කරන්න . 

0 comments: