පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

සිමෙන්ති හැදෙන්නේ මෙහෙමයි .....

සිමෙන්ති හැදෙන්නේ මෙහෙමයි .....


0 comments: