පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

පරිගණකයේ සිට ඕනෑම රටක ඕනෑම දුරකතනයකට නොමිලේ ඇමතුම් ගන්න  අද මාතෘකාව දැක්කම දෙන දේ පේනවා නේද . මේක ඇත්තටම හරියනවා . මමත් try කරලා බැලුව . ...

පරිගණකයේ සිට ඕනෑම රටක ඕනෑම දුරකතනයකට නොමිලේ ඇමතුම් ගන්න 
අද මාතෘකාව දැක්කම දෙන දේ පේනවා නේද . මේක ඇත්තටම හරියනවා . මමත් try කරලා බැලුව . හරි ගිය . නමුත් මගේ යාලුවෝ එක්කෙනෙකුට විතරක් වැඩ කලේ නැහැ . හැබැයි මේකේ දුර්වලතාවයක් තියෙනවා . එකතමයි මේකෙන් අපිඅ එකවතාවකට හම්බවෙන්නේ තත්පර 30 විතර තමයි . කොහොමද කියල බලන්න . මෙන්න යන්න .... http://globfone.com

0 comments: