පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඉංග්‍රීසි සරලව මුල සිට ඉගෙනගන්න . පළමු කොටස                                            (BY - MR.DUNKEN)

ඉංග්‍රීසි සරලව මුල සිට ඉගෙනගන්න . පළමු කොටස 
                    
                     (BY - MR.DUNKEN)

0 comments: