පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

පළමු ලිපිය  සියලු දෙනාම පිලිගන්නවා මගේ අලුත්ම blog site එකට . පරිගණක වැඩකෑලි page එක තුලින් ඔයගොල්ලොන්ට daily updates ලබාදීමට මම බලා පොරො...

පළමු ලිපිය 
සියලු දෙනාම පිලිගන්නවා මගේ අලුත්ම blog site එකට . පරිගණක වැඩකෑලි page එක තුලින් ඔයගොල්ලොන්ට daily updates ලබාදීමට මම බලා පොරොත්තු වෙනවා . මම ඔයගොල්ලොන්ට ආරාදනා කරනවා මාත් එක්ක හා මගේ මේ website එකත් එක්ක රැදිලා ඉන්න කියල . තවද මා හට කරන සහයෝගයක් විදියට මේ page එක ඔයගොල්ලොන්ගේ යාලුවන්ටත් කියන්න . දැනට මම දාන උප්දට මදිනම් මේකට යන්න . මගේ ගැන විස්තර www.pjproducts.webs.com කියන ලිපිනයෙන් ගන්න පුළුවන් .

0 comments: