පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

blog එකක් හදමුද ?

blog එකක් හදමුද ? blog එකක් කියද්ද්දීම උදාහරණයකට මේ site එක ගන්න පුලුවන . අද මම කියල දෙන්නේ මේ වගේ site එකක් හදන්නේ කොහොමද කියල .....  ...

blog එකක් හදමුද ?

blog එකක් කියද්ද්දීම උදාහරණයකට මේ site එක ගන්න පුලුවන . අද මම කියල දෙන්නේ මේ වගේ site එකක් හදන්නේ කොහොමද කියල ..... හරි දැන් වැඩේට බහිමු 

මුලින්ම www.blogger.com එකට පිවිසෙන්න .

ඔයාගේ email එක හරහා log වෙන්න .

ඊට පස්සේ new blog එකක් හදන්න .

domain එකක් හා අනික් තොරතුරු දෙන්න .

අවශ්‍ය පරිදි layout අඩිය සකසා ගන්න .

අදහස් දාන්න . 

තේරෙන්නේ නැත්නම් මේක බලන්න .


0 comments: