පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

පෙලපොත් DOWNLOAD කරන්න අද මම කියන්නම් කොහොමද  පෙලපොත් DOWNLOAD කරන විදිය / මුලින්ම WWW.EDUPUB.GOV.LK  I GIVE YOU INSTRUCTIONS FROM EN...

පෙලපොත් DOWNLOAD කරන්න
අද මම කියන්නම් කොහොමද පෙලපොත් DOWNLOAD කරන විදිය / මුලින්ම WWW.EDUPUB.GOV.LK 

I GIVE YOU INSTRUCTIONS FROM ENGLISH BECAUSE I HAVEN'T MUCH TIME TO TYPE UNICODES NOW . 

FIRST OF ALL GO TO EDUPUB.GOV.LK

THEN GO TO TEXT BOOKS DOWNLOAD

THEN CHOOSE LANGUAGE AND GRADE . 

THEN DOWNLOAD YOU WAN'T . SORRY FOR IN ENGLISH . 

LEAVE YOUR COMMENTS.....

0 comments: