පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

කොහොමද facebook hack කරන්නේ ? මාතෘකාව දැක්කම ආස හිතුන නේද ? sorry අදනම් මේක කියන්නේ නැහැ . හැබැයි ළඟදීම මේ ලිපිය ඔයගොල්ලොන්ට ලබාදීමට බලාප...

කොහොමද facebook hack කරන්නේ ?
මාතෘකාව දැක්කම ආස හිතුන නේද ? sorry අදනම් මේක කියන්නේ නැහැ . හැබැයි ළඟදීම මේ ලිපිය ඔයගොල්ලොන්ට ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන බව සතුටින් දන්වමි . හැබැයි සමාජයේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණක් භාවිත කරන්න . දිගටම අප සම
ග රැඳී සිටින්න  .ළඟදීම .

0 comments: