පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

තමාටම කියලා GOOGLE වගේ SEARCH ENGINE එකක් හදමු . කොහමද මාතෘකාව ? හිතනවා ආස ඇති කියලා . එහෙනම් දැන් පටන්ගමු . මේකෙන් ඇත්තටම සෙවුම් යන්ත්‍ර...

තමාටම කියලා GOOGLE වගේ SEARCH ENGINE එකක් හදමු .
කොහමද මාතෘකාව ? හිතනවා ආස ඇති කියලා . එහෙනම් දැන් පටන්ගමු . මේකෙන් ඇත්තටම සෙවුම් යන්ත්‍රයක් හදන්න පුලුවන් . ක්‍රම දෙකයි . වඩා සාර්ථක ක්‍රමය ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න .

(1) මේකට මුලින් ගිහිල්ල බලන්න . මේක අපේ SEARCH ENGINE එක . - PJPRODUCTS 
දැන් ඔයගොල්ලොන්ට ඒවගේ එකක් හදාගන්න ඕනෙනම් මෙකටයන්න . හැබැයි මේ ලිපිය කියවන්න . 
වාසි - ඉක්මන් . පහසුයි . ඕනෑම වෙබ් අඩවියක් බලන්න පුලුවන් .
අවාසි - මුලදී නම අපේ වුනාට පස්සේ නම GOOGLE (මම කියන්නේ සේඅර්ච් වෙන්න කලින් අපේ නම  . එත් පස්සේ GOOGLE )

(2) මේකට මුලින් ගිහිල්ල බලන්න . මේක අපේ SEARCH ENGINE එක .- PJPRODUCTS  / 
මේක ගූග්ලේ වලින් කරන්නේ . වාසිය තමා අපිට මේක අපේ SITES SEARCH කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සහ අපේම නමක් තිබීම . අවාසි තමා මේකේ වෙබ්සිටේ එකිනෙක ඇතුල් කරන්න වීම . 
මෙන්න යන්න . #2 (ක්‍රමය 02) 

0 comments: