පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Hiroshima Nagasaki nuclear atomic bomb blasting video .....

Hiroshima Nagasaki nuclear atomic bomb blasting video .....


0 comments: