පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

NASA එක හා සම්බන්ද වී දිනපතා UPDATE ලබාගන්න . FREE  මම අද කියන්න යන්නේ සුපිරි වැඩ කැල්ලක් . මේක සමහර දෙනෙක් ගණන් නොගනී . එත් මේක සුපිරි ව...

NASA එක හා සම්බන්ද වී දිනපතා UPDATE ලබාගන්න . FREE 
මම අද කියන්න යන්නේ සුපිරි වැඩ කැල්ලක් . මේක සමහර දෙනෙක් ගණන් නොගනී . එත් මේක සුපිරි වැඩක් . නාසා ආයතනය සමග සම්බන්ද වී මේ උප්දටෙස් තම EMAIL ADDRESS එකටම ගෙන්වාගන්න පුලුවන් . 

මගේ GMAIL INBOX එක ... බලන්න NASA UPDATES


මේක බලන්න . මගේ අද ඊයේ ආපු නාසා UPDATES . තව තියෙනවා . 

(1) එහෙමනම් පටන්ගමු . මුලින්ම WWW.NASA.GOV SITE එකට යන්න .
(2)ඒ PAGE එකේ දකුණු පැත්තේ කෙරවල මැද තියෙනවා Subscribe to E-mail Updates කියල තැනක් . එකේ ඔයාගේ EMAIL එක ගහල ඊට පස්සේ INSTRUCTIONS අනුව ACTIVATE කරගන්න . 

අදහස් දාන්න . 

0 comments: