පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

NOTEPAD VIRUS මෙන්න එහෙමනම් තවත් post එකකින් මම ඔයාව යේ හම්බවුනා . මම අද කියන්නේ කොහොමද notepad එක පාවිච්චි කරලා virus හදන්නේ කියල . මම ද...

NOTEPAD VIRUS
මෙන්න එහෙමනම් තවත් post එකකින් මම ඔයාව යේ හම්බවුනා . මම අද කියන්නේ කොහොමද notepad එක පාවිච්චි කරලා virus හදන්නේ කියල . මම දැන් නේන්නම් චොදේ එකක් එක ගහල notepad එක .bat ෆිලේ එකක් විදිහට save කරන්න . හැබැයි all files තෝරලා . දැන් ඔපෙන් කරන්න . මේකෙන් පරිගණකයට හනියක්නම් වෙන්නේ නැහැ . පරිගණකය 1 වරක් shut down වෙයි . මෙතන ඔයාගේ masage එකක් ට්ය්පේ කරන්න පුළුවන් . අදහස් එවන්න .

@echo off

 echo hahahaha im hacking ur computer

shutdown -s -f -t 60 -c "YOUR MASAGE"

0 comments: