පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

PHOTOSHOP අමාරුද ? මෙන්න විසඳුම  අද මම ගේනවා අමුතු වදකල්ලක් . ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ PHOTOSHOP ගැන . මේක සමහරුන්ට අමාරුයි . ඇත්තටම පෙරදනුමකින් ...

PHOTOSHOP අමාරුද ? මෙන්න විසඳුම 
අද මම ගේනවා අමුතු වදකල්ලක් . ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ PHOTOSHOP ගැන . මේක සමහරුන්ට අමාරුයි . ඇත්තටම පෙරදනුමකින් තොරව භාවිතා කිරීම කොයි කටත් අපහසුයි . ඒ නිසාම අද මම සුපිරි දෙයක් ගේනවා . මේක PHOTO SCAPE . PHOTOSHOP වගේමයි . බලල අදහස් දාන්න . 

0 comments: