පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

හැංගි හොර skype ඉන්න . මේක නම් ගොඩ දෙනෙක් දන්නවා . හැබැයි නොදන්නා අයත් ඉන්නවා . මේකෙන් අපි skype ඉන්නවා කියලා දන්නේ අපි විතරයි . නමුත් අප...

හැංගි හොර skype ඉන්න .
මේක නම් ගොඩ දෙනෙක් දන්නවා . හැබැයි නොදන්නා අයත් ඉන්නවා . මේකෙන් අපි skype ඉන්නවා කියලා දන්නේ අපි විතරයි . නමුත් අපිට අනිත් ය skype ඉන්නවද කියල අපිට දැනගැනීමට පුලුව . තවද අනික් යට අපට චාට්ට් ගන්න බෑ . නමුත් අපිට අනුන්ට චාල්ල් ගන්න පුළුවන් . පොඩි දෙයි කරන තියෙන්නේ . මේ රුපයේ විදියට invisible කරන්න . 

0 comments: