පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

TEMPLE RUN OZ නොමිලේ මෙන්න .

TEMPLE RUN OZ කිව්වම ඔක්කොම දන්නවනේ මොකක්ද GAME එක කියල . අද මම ඔයගොල්ලොන්ට දෙන්නේ එක . ඇත්තටම මට ලැබුණු ඉල්ලීම් වලට අනුව මම අද පලවෙනි UPDAT...

TEMPLE RUN OZ කිව්වම ඔක්කොම දන්නවනේ මොකක්ද GAME එක කියල . අද මම ඔයගොල්ලොන්ට දෙන්නේ එක . ඇත්තටම මට ලැබුණු ඉල්ලීම් වලට අනුව මම අද පලවෙනි UPDATE එක විදියට එක දෙනවා .







මෙන්න . බාගන්න . DOWNLOAD TEMPLERUN OZ APK FREE - PARIGANAKA WADAKALI 




0 comments: