පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

පරිගණකයේ වැඩකරන විදිය එහෙම නැත්නම් ගැටළුවක් විසඳා ගන්නා විදිය කට හරි VIDEO එකකින් තොරව කියාදීමට අවශ්‍යද ? හැබැයි මේක වැඩකරන්නේ WINDOWS 7 &am...

පරිගණකයේ වැඩකරන විදිය එහෙම නැත්නම් ගැටළුවක් විසඳා ගන්නා විදිය කට හරි VIDEO එකකින් තොරව කියාදීමට අවශ්‍යද ? හැබැයි මේක වැඩකරන්නේ WINDOWS 7 & 8 වල විතරයි . පොඩ්ඩක් SEARCH එකේ ගහල බලන්න STEP කියල . එතකොට එයි STEP RECORDER කියල එකක් . එකෙන් ඔයාල කරන දේවල් ඔක්කොම ස්ටෙප්ස් විදියට RECORD කරලා පස්සේ STOP RECORD ගිහිල්ල ඒ ටික ZIP FILE එකක් විදියට SAVE කරලා RAR මගින් EXTRACT කරලා EXPLORA මගින් වෙබ් page එකක් විදියට OPEN කරගන්නත් පුළුවන් . කියනවට වැඩ එක වටිනවා . කරලම බලලා අදහස් යොමුකරන්න .

0 comments: