පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ පරිගණකය windows 8.1 බවට පත්කරගන්න . install කරන්න විතරයි ඕනේ .....

ඔබේ පරිගණකය windows 8.1 බවට පත්කරගන්න . install කරන්න විතරයි ඕනේ ..... හැමෝම කැමතිනේ microsoft නවතස්ම සංස්කරණය වන windows 8.1 ගන්න . එත...

ඔබේ පරිගණකය windows 8.1 බවට පත්කරගන්න . install කරන්න විතරයි ඕනේ .....

හැමෝම කැමතිනේ microsoft නවතස්ම සංස්කරණය වන windows 8.1 ගන්න . එත් බොහෝදෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නය වන්නේ ram vga තමා . හැබැයි මම අදකියන්නම් අඩු ram vga වලට හොඳින්ම වැඩකරන format කරන්න ඕනේ නැති install කරන්න විතරක් ඕනේ ක්‍රමයක් ගැන . මේකට කියන්නේ transeformation pack කියල . මේකෙන් ඔයාට පුළුවන් මම ඉස්සෙල්ල කිව්වා වගේ ඔයාගේ පරිගණකය 8.1 කරන්න . සුපිරිම ක්‍රමයක් . අත්හදා බලන්න . මේකේ විස්තර මම පහත දැන්නම් . හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් . 


 
Features:
-Seamless installation and uninstallation giving users safe transformation
-Easily configurable in single click with intelligence Metro UI design
-Designed for all editions of Windows XP/Vista/7 including Server Editions
-Genuine Windows 8 system resources with Metro touches
-Smart system files updating with auto-repair and Windows Update friendly
-Fresh start for Vista/Seven Transformation Pack users with updated Windows 8 themes and resources
-UxStyle memory patching
-Windows 8 themes, wallpaper and logon screen
-UserTile with current user auto-configured on login
-Metro UI desktop emulation with pre-configured gadgets
-Aero’s auto-colorization feature
-And much more
Changelog:
Version 8.1
-Added LiveTuner recommendation (Highly recommended to try since it’s safe and reversible)
-Added some system programs that could be missing in Windows
-Added permission fixes ensuring modified system files will be updated properly
-Fixed UxStyle’s infamous black screen bug that has been identified and dealt with recently
-Fixed installation error on Windows XP x64 Edition OS
-Updated Windows 7′s visual style with ‘Aero 8′ by aymengh99
Version 8.0
-Added betta fish default user logon screen
-Added new Segoe fonts found in Windows 8.1
-Added system files update checking to prevent conflicts with Windows update
-Added Windows 8.1 wallpapers
-Changed Aero Frame UI to be enabled by default if DWM is not detected or running
-Changed Immersive UI back to Newgen with lower memory usage configuration
-Fixed some wallpapers not showing up bug in Windows XP/Vista
-Fixed system files modification breaking Internet Explorer 11 in Windows 7
-Fixed WinMetro always running on startup problem
-Improved DWM detection method using API command
-Improved font installation method to be more reliable without causing font cache glitches
-Updated Windows XP’s Metro Inspirat theme with Windows 8.1 updates and some fixes
-Updated Newgen to latest free version 12 Preview #3 with Windows 8.1 themed
-Updated Windows 8.1 graphics and icons in system files
|-Authentic start orb ported
|-Fixed start orb misalignment in Windows XP
|-Logon screen/Shutdown dialog background
|-Minor system icons updated
|-Task Manager themed
Version 7.0
-Added WinMetro as alternative Metro Start Screen
-Changed default Immersive UI to Metro Start Screen (WinMetro)
-Improved sounds scheme files handling method
-Updated Font installation code based on recent patch
-Updated Glass UI theme configuration based on hacked Aero Glass in Windows 8
-Updated Windows 8 Media sound scheme files and resources
-Updated Windows 8 visual style for Windows 7 by Rammist

මෙන්න බාගන්න - download
 
අදහස් දාන්න .....

0 comments: