පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

රටට ගෙන්නන ඕනෑම දෙයක 100% නිවැරදි TAX එක බලමු .

මම දැන් දෙන දේ ඔය ගොල්ලොන්ට විශේෂයෙන්ම පිටරටින් බඩු ගෙන හැමෝටම වටිනවා . ඔය EBAY වගේ SITE තව වාහන ගෙන්නද්දී එහෙම TAX වදිනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ ද...

මම දැන් දෙන දේ ඔය ගොල්ලොන්ට විශේෂයෙන්ම පිටරටින් බඩු ගෙන හැමෝටම වටිනවා . ඔය EBAY වගේ SITE තව වාහන ගෙන්නද්දී එහෙම TAX වදිනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ . ඉතින් මම අද අද දෙන්නේ එක කොහොමද තිතටම ගණනය කරන ක්‍රමයක් . මෙන්න මෙතනින් යන්න .

0 comments: