පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

වින්ඩොව්ස් 7 ACTIVE කරමු ...

මෙන්න ටිකදවසකින් මම අයෙ POST එකක් ගේනවා . මම අද කියන්නේ ගොඩ දෙනෙකුට ගැටළුවක් වෙන WINDOWS 7 ෆුල් VERSION කරගන්නේ කොහොමද කියල . 

මෙන්න ටිකදවසකින් මම අයෙ POST එකක් ගේනවා . මම අද කියන්නේ ගොඩ දෙනෙකුට ගැටළුවක් වෙන WINDOWS 7 ෆුල් VERSION කරගන්නේ කොහොමද කියල . 
ඉතින් වැඩිය කතා ඕන නෑ . මෙන්න බාගන්න . මෙතනින් .

මේක බාගෙන EXTRACT කරලා ඊට පස්සේ INSTALL කරන්න . 100% වැඩ . අදහස් දාන්න . 


0 comments: