පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

කොහොම කිව්වත් android වලට තියෙන හොඳම antivirus software එක .... අද මම දෙන්නේ නොමිලේ හම්බවෙන සුපිරිම android antivirus app එක . මේකේ නම 36...

කොහොම කිව්වත් android වලට තියෙන හොඳම antivirus software එක ....
අද මම දෙන්නේ නොමිලේ හම්බවෙන සුපිරිම android antivirus app එක . මේකේ නම 360 . 
 මේකේ විස්තර මෙන්න . ඉංග්‍රීසියෙන් හැබැයි . 


Free Security Protection and Speed Booster for Android devices
► Read in app permissions and usage here: ► http://goo.gl/3a2mCd
Protect your mobile device with 360 Security, a top of the line mobile security app designed to protect your Android phone against the latest viruses, malware, system vulnerabilities, junk files and privacy risks. It also cleans up idle apps running in the background and optimize up your Android phone.
Download the FREE antivirus app and find out what 467 million users have already discovered. 
360 Security is lightweight, agile and ad-free. With just one click you’ll get the most advanced security features that the others make you pay for.
------------------------------------------
KEY FEATURES AND BENEFITS: 
►Phone Checkup
All-in-one solution for your phone that performs virus scan, vulnerability scan, trash scan and security protection check with one tap.
►Anti-virus
Keep your system safe from the latest threats with dual-layer antivirus protection of 360 QVS and cloud engines.
►Phone Cleaner
Clear trash files, privacy history and corrupt APKs. Free up megabytes and gigabytes of storage for photos, music and videos.
►Accelerator & Power-saver
Scan and close idle background apps as well as clear private usage history with one tap. You can also enable Lock Screen Power-saver mode to perform automatic clean up and thereby extending battery life.
►Calls & SMS blocker
Block unwanted phone calls and SMS and enjoy a hassle-free experience.
►App manager
Manage your apps easily and efficiently. Get daily recommendation of latest apps and games from built-in AppBox.
►Anti-theft
An all-in-one anti-theft solution, should you lose your beloved phone. Alert, erase, locate, alarm and lock features assist you on retrieving a lost device and protect the important data.
►Data monitor
Make full use of your data plan and manage your apps' network activities. No need to worry about excess data charges.
►Vault
Secure your communication info with SPECIAL ONES and encrypt your special apps.
►Contacts backup
Backup your contacts, SMS, calendar events and even 360 Security settings to the SD card, for easy restore.
►Real time protection
Scan installed apps and local apk files in real time and also monitor each installation process.
►Privacy advisor
Serves as your guide to keep you up to speed on apps accessing your data.
►Floating window
Toggle device settings and optimize your device with just one click, all within our new ‘Floating window’ feature. Drag the tiny floating blue circle to the position indicated and check out what happens.
►Multifunctional notification
Notification bar now comes with multiple shortcuts: Alarm clocks, flashlight, recent screen and boost device. (For Android 4.0 and up)
►Shake and Cleanup
Shake the phone to easily kill running tasks and release RAM to boost your phone.
------------------------------------------
360 Security is certified by accredited third-party test agencies including West Coast Labs, AV-Comparatives, AV-TEST, PC Security Labs, and SKD Labs.
360 Security - Antivirus is available in following languages: English, Português(Brasil), Português(Portugal), Español(España), Español(Latinoamérica), Pусский, हिन्दी, ไทย, Bahasa Indonesia, Türkçe, Tiếng Việt, 中文(简体) and 中文(繁體).
We would like to hear from you:
Like us on Facebook:
https://www.facebook.com/360safecenter
Follow us on Twitter:
https://twitter.com/360safecenter
Tips: This app may be incompatible with the following apps: Lookout, NQ Mobile, CM Security, AVG, ESET, Panda, Antivirus Free, Avast, Trend Micro, McAfee, Norton, Kaspersky, F-secure, Dr.Web, Comodo.

0 comments: