පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

කණ්ඩායමක් විදියට වැඩකරද්දී ඕනෑම අභියෝගයකට මුහුණ දී ජයගත හැක . මේක බලන්න .


0 comments: