පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න තවත් ගෙදරට ගෙන්න ගන්න දෙයක්

වචනයෙන් කියනවාට වඩා තේරෙයි මේ රුපය බලන්නකෝ . මෙතනින් ගිහින් ලබාගන්න .

වචනයෙන් කියනවාට වඩා තේරෙයි මේ රුපය බලන්නකෝ . මෙතනින් ගිහින් ලබාගන්න .

0 comments: