පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඕනෑම විදියකට මැකිච්ච නැවත ගන්න බැරි දේවල් නැවත ගමු ....

මේකනම් ගොඩ දෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා . සමගරු පරිගණකයෙන් ම ඉවත් කරන්න කියලා FILE SHIFT+DELETE ඔබලත් මකනවා . RECYCLE BIN එකෙනුත්...

මේකනම් ගොඩ දෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා . සමගරු පරිගණකයෙන් ම ඉවත් කරන්න කියලා FILE SHIFT+DELETE ඔබලත් මකනවා . RECYCLE BIN එකෙනුත් අයින් කරනවා . VIRUS නිසාත් නැතිවෙනවා . මම කියන්නේ පරිගණකයේ HARD එකේ විතරක් නෙමේ MEMORY , PEN ඕන එකක . අද මම කියන්නේ කොහොමද ඒ මකිච්ච FILE කිසි ගේමක් නැතුව නැවත ලබාගන්නේ කියලා .
 
මුලින්ම මේකට යන්නකෝ මෙතනින් . 

DOWNLOAD කරන්න එපා .

ඔයාට පෙනෙයි එක සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ එකක් කියලා සහ නිකන් දෙන එක කිසිකමකට නැති එකක් කියලා . එක නිසා කරුණාකර CREDIT CARD එක පාවිච්චි කරලා අරගන්නකො . හික්... විහිළුවක් කලේ .. අපි කවදද සල්ලි දිලාකිසිවක් ගත්තේ නේද ... ඉතින් මේකත් මම නිකන් ගන්න LINK එකක් දෙන්නම් . මෙතනින් යන්නකෝ ....

වැඩි දෙයක් නැ . බාගෙන ඊට පස්සේ INSTALL කරලා ඕන DEVICE එක තෝරලා SCAN කරන්න . නැතිවුණා FILE තික පෙනෙයි . ඕනේ ටික තෝරලා ගන්න පුළුවන් . එහෙනම් විසිවුනා ....

0 comments: