පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

නොමිලේ !! අප විසින් සකස් කල මාසික කුඩා පරිගණක සඟරාව ඔබේ නිවසටම තැපෑලෙන් නොමිලේ...

පරිගණක වැඩකෑලි අපි ඔයාව හැමදාම පරිගණක දැනුමෙන් සන්නද්ද කිරීමට විවිද වූ ආකාරයෙන් උතසාහ ගත්තෙමු . ඉතින් එහි එක පියවරක් වශයෙන් ඔබට නොමිලේම( 10...

පරිගණක වැඩකෑලි අපි ඔයාව හැමදාම පරිගණක දැනුමෙන් සන්නද්ද කිරීමට විවිද වූ ආකාරයෙන් උතසාහ ගත්තෙමු . ඉතින් එහි එක පියවරක් වශයෙන් ඔබට නොමිලේම( 100% ) තැපෑලෙන් මෙම කුඩා පරිගණක සඟරාව එවීමට අප කටයුතු සලසා ඇත . මෙය මෙතනින් ගොස් ඇනවුම් කරන්න . මෙතනින් යන්න .
මේ තිබෙන්නේ අගෝස්තු ප්‍රථම කලාපයේ මුල් පිටුව . 

2 comments:

Unknown said...

Onna damaa Ewanna Hoode.......... Balaporoththuwen innawa

Pasindu said...

sorry . the service is expired .