පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

බාපු ප්‍රමාණය බලාගමු ..

ගොඩ දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් තමා තමා පාවිච්චි කරන data ප්‍රමාණය . මොකද සමහර වෙලාවට data ඉවරවෙනවා තේරෙන්නේ නෑ . ඉතින් අද මම එකට විසඳුමක් ගෙනාව . ම...

ගොඩ දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් තමා තමා පාවිච්චි කරන data ප්‍රමාණය . මොකද සමහර වෙලාවට data ඉවරවෙනවා තේරෙන්නේ නෑ . ඉතින් අද මම එකට විසඳුමක් ගෙනාව . මේකන ම් සුපිරිම භාණ්ඩයක්  . එහෙමනම් මෙන්න .

0 comments: