පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න අප වෙබ් අඩවිය වෙත පැමිණෙන සිටින ඔබට සුවිශේෂ අවස්ථාවක් ..... අප වෙබ් අඩවියේ පලකරන ලිපි එසැනින් ඔබ වෙත සමිපකිරීමට දැන් අප සුදානම්  . ...

මෙන්න අප වෙබ් අඩවිය වෙත පැමිණෙන සිටින ඔබට සුවිශේෂ අවස්ථාවක් .....
අප වෙබ් අඩවියේ පලකරන ලිපි එසැනින් ඔබ වෙත සමිපකිරීමට දැන් අප සුදානම්  . මෙම සේවාව මගින් අප එදිනෙද මෙම වෙබ් අඩවියේ පලකරන ලිපි ඔබේ ජංගම දුරකතනයට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් ලැබේ . 
මෙම සේවාව 100% නොමිලේ ...
මෙම සේවාව ක්‍රියාත්මක කරගැනීමට ඔබේ ජංගම දුරකතනයෙන් 40404 වෙත පහත ලෙස SMS කරන්න .
FOLLOW PARIGANAKAWADA
ඉහත පරිදිම SMS එකක් 40404 වෙත යවන්න . FOLLOW කියල SPACE එකක් තියන්න . CAPITAL SIMPLE ප්‍රශ්නයක් නැ .
මේ පින්තුරේ විදියට ඊටපස්සේ SMS එයි ... ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට free SMS ALERT අපගේ සේවාව හරහා ඔබේ දැනුම වැඩිකරගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියා මම හිතනවා .


0 comments: