පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ කටහඬින් පරිගණකය පාලනය කරමු ...

ගොඩ දෙනෙක් දන්නා නොදන්නා අයත් ඉන්න නිසා මේ ලිපිය දෙන්න හිතුවා . මේක 7 හා 8 පරිගණකවල (windows) වල එන වැඩකල්ලක් . මේකෙන් ඇත්තටම ඔයාට ඔයාගේ පරි...

ගොඩ දෙනෙක් දන්නා නොදන්නා අයත් ඉන්න නිසා මේ ලිපිය දෙන්න හිතුවා . මේක 7 හා 8 පරිගණකවල (windows) වල එන වැඩකල්ලක් . මේකෙන් ඇත්තටම ඔයාට ඔයාගේ පරිගණකය පාලනය කල හැකිය .

ඉතින් මෙච්චරයි . කෙටියෙන්ම කියන්නම් . start එකේ speech කියලා search කරන්න . නැත්නම් pannel එකෙන් බලන්න . ඊට පස්සේ wizard එක සම්පුර්ණ කරන්න . එතකොට වැඩේ හරි . තේරෙන්නේ නැත්නම් මේක බලන්න .

0 comments: