පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ගිනි නරියා - FIREFOX සිංහලෙන්

මෙන්න තවත් එකක් . ගිනිනරියා දැන් සිංහලෙන් . ලෝකයේ මෙන්ම ලංකාවෙත් වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන වෙබ් BROWSER එක FIREFOX කිව්වොත් නිවැරදියි . මොකද SP...

මෙන්න තවත් එකක් . ගිනිනරියා දැන් සිංහලෙන් . ලෝකයේ මෙන්ම ලංකාවෙත් වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන වෙබ් BROWSER එක FIREFOX කිව්වොත් නිවැරදියි . මොකද SPEED එක වගේ දේවල් නිසා . ඉතින් මක ටිකක් පරණ මෘදුකාංගයක . එත අපේ කට්ටිය මේවගේ දේවල් වලට කමතිනිසා මම මේක ගෙනාව . 
මේක ඇත්තටම වැඩ . මේක 100% වගේ සිංහල  . බලන්න කොහොමද කියලා . අදහස් දාන්න . අමතක කරන්න එපා . මෙතනින් බාගන්න . 

0 comments: