පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Kaspersky Internet Security 2014 එක activator එකත් එක්කම බාගන්න

අවුරුද්දෙන් සෑහෙන කාලයකුත් ඉවරයි .හැබැයි කට්ටියට HACK කරලාවත් ලබාගන්න අමාරු VIRUS GUARD එකක් . මෙච්චර දවස් අපේ පරිගණක වැඩකෑලි පිටුව සමග රන්...

අවුරුද්දෙන් සෑහෙන කාලයකුත් ඉවරයි .හැබැයි කට්ටියට HACK කරලාවත් ලබාගන්න අමාරු VIRUS GUARD එකක් . මෙච්චර දවස් අපේ පරිගණක වැඩකෑලි පිටුව සමග රන්දිසිටි ඔබට තමා මේ වාසිය . දන්නවනේ ගණන් ???
මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නම් කම්පියුටර් එකේ මේ requirements තියෙන්න ඔනේ.

General demands

 • 480 MB free space on the hard disk
 • CD-ROM (to install the product from the CD-distributive) 
 • Internet connection (to activate the product) 
 • Computer mouse 
 • Microsoft Internet Explorer 8.0 or above (to update anti-virus databases and application modules on the Internet) 
 • Microsoft Windows Installer 3.0; 
 • Microsoft .Net Framework 4.

Requirements for netbooks:


Intel Atom 1.6 GHz processor or a compatible equivalent
Intel GMA950 video card with at least 64 MB of video RAM (or a compatible equivalent)
Screen size no less than 1024*576.

Operating systems:

 • Microsoft Windows XP Home Edition SP3
 • Microsoft Windows XP Professional x86 SP3 
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 
 • Intel Pentium 1 GHz 32-bit (x86)/64-bit (x64) processor or higher (or a compatible equivalent) 512 MB RAM
 • Microsoft Windows Vista Home Basic (with Service Packs 1 and 2) (32/64 bit) 
 • Microsoft Windows Vista Home Premium (with Service Packs 1 and 2) (32/64 bit) 
 • Microsoft Windows Vista Business (with Service Packs 1 and 2) (32/64 bit) 
 • Microsoft Windows Vista Enterprise (with Service Packs 1 and 2) (32/64 bit) 
 • Microsoft Windows Vista Ultimate (with Service Packs 1 and 2) (32/64 bit)
 • Microsoft Windows 7 Starter (with Service Pack 1) (32/64 bit)
 • Microsoft Windows 7 Home Basic ( with Service Pack 1) (32/64 bit) 
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (with Service Pack 1)  (32/64 bit)
 • Microsoft Windows 7 Professional) ( with Service Pack 1) (32/64 bit)
 • Microsoft Windows 7 Ultimate (with Service Pack 1) (32/64 bit)  
 • Intel Pentium 1 GHz 32-bit (x86)/64-bit (x64) processor or higher (or a compatible equivalent).
1 GB free RAM (32-bit)
2 GB free RAM (64-bit)
 • Microsoft Windows 8 (32/64 bit)
 • Microsoft Windows 8 Pro (32/64 bit)
 • Microsoft Windows 8 Enterprise (32/64 bit)   
 • Intel Pentium 1 GHz 32-bit (x86)/64-bit (x64) processor or higher (or a compatible equivalent).
1 GB free RAM (32-bit)
2 GB free RAM (64-bit)

මුලින්ම මෙතනින් බාගන්නකො ...
සෙටප් එක රන් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සෙ පහල දාල තියෙන විදිහට මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්න .

1

2

3


4


5


6


7


ඔන්න වැඩේ හරි.Restart උනාට පස්සේ නැවත Trail Key එකක් ඇක්ටිවෙට් කරගන්න.

අදහසක් නම්දාන්න . මාව අමතන්න PCWADA.WEBS.COM වෙත යන්න .

0 comments: