පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

lets learn English

 ඉන්ග්‍රිසි ඉගෙනගන්න mr.dunkan from  England

 ඉන්ග්‍රිසි ඉගෙනගන්න mr.dunkan from  England

0 comments: