පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

පත්තර කියවන නොකියවන ඔබ සැමට - අද පත්තරේ ONLINE කියවමු

මෙන්න - මෙතනින් ගිහින් කියවන්න ... 


මෙන්න - මෙතනින් ගිහින් කියවන්න ... 

0 comments: