පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ORGAN ගහමුද ?

වැඩකෑලි දීලා ටික දවසකට පස්සේ තමා SOFTWARE එකක් දෙන්නේ ... ඉතින් දැන් දෙන්නේ ඔයා ගේ පරිගණකයට ORGAN එකක් .... මේක නියමයි . මම එහෙම කියන්නේ මේ...

වැඩකෑලි දීලා ටික දවසකට පස්සේ තමා SOFTWARE එකක් දෙන්නේ ... ඉතින් දැන් දෙන්නේ ඔයා ගේ පරිගණකයට ORGAN එකක් .... මේක නියමයි . මම එහෙම කියන්නේ මේකෙන් පුළුවන් ඔයාට ORGAN ගහන ගමන් RECORD කරන්න හා RECORD කරපු එකක් DOWNLOAD කරලා ඔයා ගහනවා වගේ පෙන්නන්න . මෙහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නෑ . අරගෙනම බලන්න . මෙතනින් ගන්න . 

0 comments: