පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

PARIGANAKA WADAKALI පළමු මස උපන්දිනය  පරිගණක වැඩකෑලි - සිය පළමු මස අභිමානවත් උපන්දිනය මෙසේ සමරනු වගයි ...... අප WEBSITE එක සමග රැඳී ...

PARIGANAKA WADAKALI පළමු මස උපන්දිනය 

පරිගණක වැඩකෑලි - සිය පළමු මස අභිමානවත් උපන්දිනය මෙසේ සමරනු වගයි ......
අප WEBSITE එක සමග රැඳී සිටි ඔබට ස්තුත්යි ... දිගටම අප සමග රැඳීමට ඔබට ඇරයුම් කරමින් මේ site එකට ඔබසියාලු දෙනාටත් ඇරයුම් කරමි .... ස්තුතියි .WWW.PCWADA.BLOGSPOT.COM

1 comments:

Unknown said...

මේ blog එකනම් නීයමයි
ජයවේවා
සුබ අනාගතයක්