පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

PASSWORD දන්නේනති පරිගණකයකට ඇතුල් වෙමු .

මේක තටම HACK කිරීමක් වැනි දෙයක් . බලන්න කොහොමද කියලා . මේක වැඩිපුර තේරෙන්නේ කරන විදිය පෙන්නුවොත් නිසා මම මේක VIDEO එකකින් පෙන්වන්නම් .  ...

මේක තටම HACK කිරීමක් වැනි දෙයක් . බලන්න කොහොමද කියලා . මේක වැඩිපුර තේරෙන්නේ කරන විදිය පෙන්නුවොත් නිසා මම මේක VIDEO එකකින් පෙන්වන්නම් . 

0 comments: