පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ පරිගණකයේ මුරපදය වෙනුවට ඔබේ PEN එක පාවිච්චි කරන්න .

මම දැන් දෙන්නේ තවත් සුපිරි වදකල්ලක් . ඇත්තටම මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාගේ පෙන් එක භාවිතා කරලා ඔයාගේ පරිගණකයට ලොග් වෙන්න පුළුවන් .

මම දැන් දෙන්නේ තවත් සුපිරි වදකල්ලක් . ඇත්තටම මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාගේ පෙන් එක භාවිතා කරලා ඔයාගේ පරිගණකයට ලොග් වෙන්න පුළුවන් .
මෙන්න SOFTWARE එක . මුලින්ම බාගන්නකො . මෙතනින් .

ඊට පස්සේ ස්ථාපනය කරන්න . 
ඉන්පසු ඔබේ පරිගණකයට ඔබේ පෙන් එක ගසා උපදෙස් අනුව ක්‍රියා කරන්න . නොතෙරේනම් COMMENT කරන්න  . තව UPDATE දාන්න ඕන නිසා වැඩි විස්තර දාන්නේ නෑ .

0 comments: