පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

PHONE NUMBER එකෙන් අයිතිකරුගේ නම හා ලිපිනය බලමු .

මාතෘකාව දැක්කම පේනවනේ මොකක්ද අද දෙන්නේ කියල . ඇත්තටම මේක වැඩකරනවා . ගොඩ දවසකින් මට හොඳ ලිපියක් දෙන්න බැරිවුණු නිසා මේක දානවා . සහ අද ගොඩක් ...

මාතෘකාව දැක්කම පේනවනේ මොකක්ද අද දෙන්නේ කියල . ඇත්තටම මේක වැඩකරනවා . ගොඩ දවසකින් මට හොඳ ලිපියක් දෙන්න බැරිවුණු නිසා මේක දානවා . සහ අද ගොඩක් UPDATE දානවා . මොකද ඊළඟ සතියේ ස්කොලේ වාර විභාගේ නිසා මට මේ SITE එක UPDATE කරන්න බැරි වේවි .
මේක ඇත්තටම SLT PHONE වලට විතරයි වලංගු . අනිවාර්යයෙන් ඕන නොම්මරයක අයිතිකරුගේ නම හා ගෙදර ලිපිනය ලබාගන්න පුලුවන් . මෙතනින් බාගන්න .

0 comments: