පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

PHONE එකක් ගන්නවානම් මෙන්න . දැනට ලෝකයේ හොඳම PHONE....


0 comments: