පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

PROGRAMME එකක් හදමුද ?

මම අද ඔයාට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයා TYPE වචනයක් ගැහැණු කෙනෙක් ලෙසින් පරිගණකය නැවත කියන SOFTWARE එකක් හදන්නේ කියලා . මේක පොඩි වැඩක් .   ...

මම අද ඔයාට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයා TYPE වචනයක් ගැහැණු කෙනෙක් ලෙසින් පරිගණකය නැවත කියන SOFTWARE එකක් හදන්නේ කියලා . මේක පොඩි වැඩක් .  
මේ වගේ . ඉතින් මුලින්ම NOTEPAD එකක් OPEN කරන්න . ඊටපස්සේ මේ විදියට TYPE කරමු .

Dim Message, Speak
Message=InputBox("Enter Your Text-PCWADA","Speak")
Set Speak=CreateObject("sapi.spvoice")
Speak.Speak Message

දැන් මේක SPEAK.VBS වගේ නමක් දාල හැබැයි .VBS කියලා SAVE කරන්න . එතන නමට යට තියන එකේ ALL FILES කියලා තෝරන්න . දන්වදේ හරි . එක OPEN කරලා කැමති දෙයක් TYPE කරලා OK කරන්න . කොහොමද වැඩේ ....? අදහස් දාන්න .

0 comments: