පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ෆොටෝෂොප් අලුත්ම සංස්කරණය - PS CC බාගමු

මෙන්න අද මම ගෙනාව ෆොටෝෂොප් වලින් වැඩකරන ය සොයමින් ඉන්න ADOBE PHOTOSHOP CREATIVE CLOUD . දන්නෝ දනිති . මේක සල්ලි දීල ගන්න ඕන එකක් . මම නොමිල...

මෙන්න අද මම ගෙනාව ෆොටෝෂොප් වලින් වැඩකරන ය සොයමින් ඉන්න ADOBE PHOTOSHOP CREATIVE CLOUD . දන්නෝ දනිති . මේක සල්ලි දීල ගන්න ඕන එකක් . මම නොමිලේ දෙනවා . ටිකක් ලොකු FILE එකක් වුනාට බාගත්තොත් සෑහෙන්න වටිනවා . බලන්නකෝ මේකේ ගණන් . කතා ඇති . මෙන්න ගන්න . මෙතනින් . 
 

0 comments: