පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මොකක්ද හොඳ ? samsung galaxy vs apple iphone 5s

බොහෝ දුරට සාර්ථක video දෙකක් . ඒ කිව්වේ පෙ phone දෙක ගැන හොඳ අවබෝදයක් ලබාදෙන්න පුළුවන් කියල . (1) samsung galaxy s5 එකට වැඩ iphone 5s හ...

බොහෝ දුරට සාර්ථක video දෙකක් . ඒ කිව්වේ පෙ phone දෙක ගැන හොඳ අවබෝදයක් ලබාදෙන්න පුළුවන් කියල .

(1) samsung galaxy s5 එකට වැඩ iphone 5s හොඳයි කියන්න හේතු 10ක් ....
(2)apple iphone 5s එකට වඩා samsung galaxy s5 හොඳයි කියන්න හේතු 25 ක් ....

0 comments: