පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

බොහෝ දෙනා නොදත් SAMSUNG රහස් කේත

පරිගණක වැඩකෑලි PAGE එකෙන් අපි ඔයගොල්ලොන්ට හැමදාම දෙන්නේ සුපිරිම දේවල් නේ . අද දෙන්නේ PHONE එකේ වැඩකෑලි . ANDROID ලොවේ ඉදිරියෙන්ම ඉන්න MOBIL...

පරිගණක වැඩකෑලි PAGE එකෙන් අපි ඔයගොල්ලොන්ට හැමදාම දෙන්නේ සුපිරිම දේවල් නේ . අද දෙන්නේ PHONE එකේ වැඩකෑලි . ANDROID ලොවේ ඉදිරියෙන්ම ඉන්න MOBILE COMPANY එක SAMSUNG නේ . ඉතින් මම හිතුවා ඔයාට එකේ රහස් ඛෙත ටිකක් ලබාදෙන්න . 

මූලික Codes:

*#*#7780#*#* - මිලදී ගන්නා විට තිබුනු settings(factory restore setting) වලට දුරකතනය පත් කිරීමට භාවිතා කරයි. මෙමගින් Google account settings හා System and application data සහ settings ද ඉවත් වනු ඇත.

*2767*3855# - දුරකතනය Format කිරීම සදහා භාවිතා කරයි. මෙමගින් Internal memory storage එකේ ඇති සියල්ලම සමග සියලුම files and settingsද ඉවත් වනු ඇති අතර firmware එක නැවතත් Install වීම සිදු වනු ඇත.

*#*#4636#*#* - දුරකතනය සහ බැටරිය පිලිබද විස්තර පෙන්වයි.

*#*#273283*255*663282*#*#* - media files (e.g. Images, Sound, Video and Voice memo) backup කිරීම සදහා වන File copy screen එකක් පෙන්වයි.

*#*#197328640#*#* - විවිධ ආකාරයේ tests සිදු කල හැකි සහ settings වෙනස් කල හකි අවස්ථාවකට(service mode) දුරකතනය පත් කිරීමට භාවිතා කරයි.

*#*#7594#*#* - "End call / Power" button එබූ විට වෙනත් options(silent mode, aero plane and power-off) පිලිබදව ඇසීමකින් තොරව කෙලින්ම phone එක power off වෙන ආකාරයට දුරකතනය පත් කෙරේ.

*#*#8255#*#* - G Talk Service Monitor launch කිරීමට භාවිතා කරයි.

*#*#34971539#*#* - camera එක පිලිබද විස්තර පෙන්වයි. මෙහිදි update camera firmware යන option එක තේරීමෙන් වලකින්න.


W-LAN, GPS සහ Bluetooth Test Codes:

*#*#232339#*#* OR *#*#526#*#* OR *#*#528#*#* - W-LAN test (Use “Menu” button to start various tests).

*#*#232338#*#* - WiFi MAC address එක පෙන්වයි

*#*#1472365#*#* - GPS test එකක්.

*#*#1575#*#* - තවත් GPS test එකක්.

*#*#232331#*#* - Bluetooth test එකක්.

*#*#232337#*# - Bluetooth device address එක පෙන්වයි.


විවිධ Factory Tests සදහා Codes:

*#*#0842#*#* - Device test (Vibration test and BackLight test).

*#*#0588#*#* - Proximity sensor test.

*#*#0*#*#* - LCD test.

*#*#2664#*#* - Touch screen test.

*#*#2663#*#* - Touch screen version එක .

*#*#0283#*#* - Packet Loopback.

*#*#0673#*#* OR *#*#0289#*#* - Melody test.

*#*#3264#*#* - RAM version එක.Firmware version එක පිලිබද විස්තර ලබා ගැනීම සදහා Codes :

*#*#1111#*#* - FTA Software Version.

*#*#2222#*#* - FTA Hardware Version.

*#*#44336#*#* - PDA, Phone, CSC, Build Time, Changelist number.

*#*#4986*2650468#*#* - PDA, Phone, H/W, RFCallDate.

*#*#1234#*#* - PDA and Phone.


--English Edition--

Basic Codes:

*#*#7780#*#* - This code is used for factory restore setting.This will remove Google account setting and System and application data and settings.

*2767*3855# - This code is used for factory format, and will remove all files and settings including the internal memory storage. It will also re install the firmware.

*#*#4636#*#* - This code show information about your phone and battery.

*#*#273283*255*663282*#*#* - This code opens a File copy screen where you can backup your media files e.g. Images, Sound, Video and Voice memo.

*#*#197328640#*#* - This code can be used to enter into Service mode. You can run various tests and change settings in the service mode.

*#*#7594#*#* - This code enable your "End call / Power" button into direct power off button without asking for selecting any option(silent mode, aero plane and power-off).

*#*#8255#*#* - This code can be used to launch G Talk Service Monitor.

*#*#34971539#*#* - This code is used to get camera information. Please avoid update camera firmware option.


W-LAN, GPS and Bluetooth Test Codes:

*#*#232339#*#* OR *#*#526#*#* OR *#*#528#*#* - W-LAN test (Use “Menu” button to start various tests).

*#*#232338#*#* - Shows WiFi MAC address.

*#*#1472365#*#* - GPS test.

*#*#1575#*#* - Another GPS test.

*#*#232331#*#* - Bluetooth test.

*#*#232337#*# - Shows Bluetooth device address.


Codes to launch various Factory Tests:

*#*#0842#*#* - Device test (Vibration test and BackLight test).

*#*#0588#*#* - Proximity sensor test.

*#*#0*#*#* - LCD test.

*#*#2664#*#* - Touch screen test.

*#*#2663#*#* - Touch screen version.

*#*#0283#*#* - Packet Loopback.

*#*#0673#*#* OR *#*#0289#*#* - Melody test.

*#*#3264#*#* - RAM version.

Code for firmware version information:

*#*#1111#*#* - FTA SW Version.

*#*#2222#*#* - FTA HW Version.

*#*#44336#*#* - PDA, Phone, CSC, Build Time, Changelist number.

*#*#4986*2650468#*#* - PDA, Phone, H/W, RFCallDate.

*#*#1234#*#* - PDA and Phone.

0 comments: