පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

නොමිලේ SKYPE එකෙන් ඕනෑම net නැති වුනත් phone වලට ඇතිවෙන්න call ගමු... සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ නැ .

මේකනම් සිරාම නියම වැඩක් . කට්ටිය SKYPE පාවිච්චි කරනාවානම් දන්නවානේ phone වලට call කරද්දී සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ බව . මම අද කියන්නේ නොමිලේ ඇතිවෙන්...

මේකනම් සිරාම නියම වැඩක් . කට්ටිය SKYPE පාවිච්චි කරනාවානම් දන්නවානේ phone වලට call කරද්දී සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ බව . මම අද කියන්නේ නොමිලේ ඇතිවෙන්න call ගන්න විදිය . ඉතින් මේක HACK කතාවක් නෙමේ . SKYPE එකෙන්ම දෙන සහනයක් . වරදවා තේරුම් ගන්න එපා . මේ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ගන්න VIDEO call නෙමේ . 

මේක මට අහම්බෙන් වගේ තමා හම්බවුනේ . මේක හැබැයි හම්බවෙන්නේ එක මාසයකට . ඇති තරම් . කොහොමද වැඩේ ... මෙතනින් යන්නකෝ . අදහසක්නම් දාන්න අමතක කරන්න එපා .