පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඇටි හැලෙන්න SMS ගහමුද ?

මම අද කියන්නේ තවත් අපේ අයියලාට වැදගත් දෙයක් . SMS ච්කියන දෙය ගණන් නැති වුනාට ගොඩක් ගහද්දි බෙල්ල කැපෙනවා වගේනේ කැපෙන්නේ . දන්නෙම නැතුව . ඉති...

මම අද කියන්නේ තවත් අපේ අයියලාට වැදගත් දෙයක් . SMS ච්කියන දෙය ගණන් නැති වුනාට ගොඩක් ගහද්දි බෙල්ල කැපෙනවා වගේනේ කැපෙන්නේ . දන්නෙම නැතුව . ඉතින් දැන් මම දෙන්න යන්නේ ඇතිතරම් sms යවන්න දෙන සුපිරි SITE එකක් ගැන . වැඩි කතා ඕන නැ . මෙතනින් යන්න .

0 comments: