පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

SUBWAY SURFER පරිගණකයෙන් ගහමු

මෙන්න සුපිරි යැයි සම්මත ඇත්තටම සුපිරි android වලට සීමාවූ ක්‍රීඩාවක් මෙන්න පරිගණකයෙන් PLAY කරන්න දැන් ඔයාටත් පුළුවන් . මම දන්නවා SUBWAY S. ග...

මෙන්න සුපිරි යැයි සම්මත ඇත්තටම සුපිරි android වලට සීමාවූ ක්‍රීඩාවක් මෙන්න පරිගණකයෙන් PLAY කරන්න දැන් ඔයාටත් පුළුවන් . මම දන්නවා SUBWAY S. ගහන්න කැමති කට්ටියට මේක සුභ ආරංචියක් බව . ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද කියල ...
http://2.bp.blogspot.com/-v2SyatRLMkU/UWFK79EI80I/AAAAAAAAC-I/F6UbcwvBIXE/s1600/a0WeYsi7.png
මේක මෙතනින් බාගන්න . හැබැයි TORRENT .

0 comments: