පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

අප අතට පත්වෙන tablets assemble වෙන්නේ මෙහෙමයි . (චීනයේ)

අප අතට පත්වෙන tablets assemble වෙන්නේ මෙහෙමයි . (චීනයේ)

0 comments: