පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

video වලින් කෑලි කපමු . වෙන version වලට convert කරමු ....

මෙන්න තවත් භාණ්ඩයක් . හෙටින් පස්සේ update සතියකට දෙන්න බැරිවෙන නිසයි මෙච්චර ඒවා දෙන්නේ . මේක සමහරුන්ට කිසිකමකට නැතුව ඇති . නමුත් මේක වටිනා ...

මෙන්න තවත් භාණ්ඩයක් . හෙටින් පස්සේ update සතියකට දෙන්න බැරිවෙන නිසයි මෙච්චර ඒවා දෙන්නේ . මේක සමහරුන්ට කිසිකමකට නැතුව ඇති . නමුත් මේක වටිනා මෘදුකාංගයක් .වැඩි කතා ඕන නෑ . තියෙන දේවල් බාගෙනම බලාගන්න .  මෙතනින් බාගන්න . 
                                                         

0 comments: