පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ පරිගණකයේ VIRUS ඉවත් කිරීමට ESET

මෙන්න තවත් වැදගත් වැඩක් . ගොඩ දෙනෙක් මට කිව්වා ESET VIRUS GUARD එක නියමයි . එක බාගන්න ක්‍රමයක් කියන්න කියල . ඒ ඉල්ලීමට ප්‍රති චාර වශයෙන් තම...

මෙන්න තවත් වැදගත් වැඩක් . ගොඩ දෙනෙක් මට කිව්වා ESET VIRUS GUARD එක නියමයි . එක බාගන්න ක්‍රමයක් කියන්න කියල . ඒ ඉල්ලීමට ප්‍රති චාර වශයෙන් තමා ම් ලිපිය ලියන්නේ . මේකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ පරිගණකයේ VIRUS SCAN කරලා ඒවා ඉවත් කරගන්න . 100% ESET . මෙතනින් යන්න

0 comments: