පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

website වල ads අයින්කර මුදල් ඉතුරු කර ගන්න...

ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාට website වල ads පේන එක නැතිකරලා දමන්න පුළුවන් . ඔය දන්නවද website අකක ads නිසා ඒවා load වෙද්දී ඔයාගේ සෑහෙන dat...

ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාට website වල ads පේන එක නැතිකරලා දමන්න පුළුවන් . ඔය දන්නවද website අකක ads නිසා ඒවා load වෙද්දී ඔයාගේ සෑහෙන data පිච්චෙනවා . දැන් මම කියන්නේ කොහොමද එක නවත්වන්නේ කියල ...

මේක ඕනෑම browser එකකට වැඩකරනවා . මුලින්ම මේකට යන්න .. මෙතනින් ....
ඊට පස්සේ ඔයාට පෙනෙයි මේ විදියට...
එතනින් එහාට ඔය button එක click කරලා උපදෙස් අනුව කරන්න .

* අපගේ නොමිලේ SMS සේවය ක්‍රියාත්මක කර අපගේ WEBSITE එකට දමන UPDATES එසැනින් ලබාගන්න . "FOLLOW<SPACE>PARIGANAKAWADA" ලෙස TYPE කර 40404 ට SMS කරන්න .

0 comments: