පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

තමන්ටම කියල website එකක් .....

මම අද කියල දෙන්නේ කොහොමද තමාටම කියලා නොමිලේ website එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ....ඇත්තටම මේක 100% නොමිලේ . මෙහෙමයි වෙන්නේ...

මම අද කියල දෙන්නේ කොහොමද තමාටම කියලා නොමිලේ website එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ....ඇත්තටම මේක 100% නොමිලේ . මෙහෙමයි වෙන්නේ...
සාමාන්‍යයෙන් website එකක් අන්තර්ජාලයට එක්කිරීමට කියන්නේ hosting කියලයි ... ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ එකට මාසයකට ගානක ගන්නවා කියලා .. නමුත් මම අද කියන්නේ නොමිලේ හදන්නේ කොහොමද කියලා . ඉතින් මේක නොමිලේ නිසා නම අගට webs කියල කැල්ලක් එකතු වෙනවා . උදාහරණයක් විදියට මේකට ගිහින් බලන්න . www.pcwada.webs.com

මුලින්ම මේකට යන්න . webs

ඊට පස්සේ register වෙලා කැමති temple තෝරලා කැමති domail එකක් දීලා dashboadr එක ලබාගන්න 

ඊට පස්සේ කැමති විදියට එඩිට් ලරගන්න . තේරෙන්නේ නැත්නම් මේක බලන්න .


0 comments: